Den ultimate forebygging

115 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 Støres tale på NLAs 30-års jubileumskonferanse 2012 NLA markerte 30-års jubileet for foreningens stiftelse med en halvdagskonferanse i Vitenskapsakademiets bygning i Oslo, 21. april 2012. På programmet sto en rekke prominente talere, som presidentene i Den norske legeforening og Norges Røde Kors, samt IPPNWs tidligere co-president Gunnar Westberg. Hovedinnlegget ble likevel holdt av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Etter å ha gratulert og takket NLA for innsatsen, brukte Støre store deler av talen sin til å argumentere for det humanitære sporet:17 Det er (...) behov for et nytt spor i arbeidet med kjernefysisk nedrustning; tiden er kommet for å ta de humanitære problemstillingene omkring bruk av kjernevåpen opp til bred drøfting. Som en form for ny ”motor” i arbeidet, en ny metode. (...) Regjeringens – og NPTs – mål er en verden helt uten atomvåpen. Det er vanskelig å se for seg at vi kan komme dit uten et folkerettslig bindende instrument som regulerer vilkårene. Men langt viktigere enn nøyaktig hvordan dette juridiske instrumentet skal være, er prosessen fremover: hvordan vi kan mobilisere sterkt nok, politisk, til å overvinne motstanden vi vet vil komme. Støre understreket betydningen av press fra sivilsamfunnet: Uten et sterkt engasjement fra frivillige organisasjoner, det sivile samfunn, er det ikke lett å komme videre. Skal vi lykkes i å nærme oss målet om en atomvåpenfri verden, er det behov for et bredt, robust press – nasjonalt som internasjonalt – på de politiske prosessene som pågår mellom stater. Slik sett må vi spille på lag. Utenriksministeren oppfordret sivilsamfunnet – og NLA i særdeleshet – til å delta aktivt i å omforme atomvåpendebatten til å handle om «kjernevåpnenes virkninger, snarere enn politikken som omgir dem». NLA trengte knapt denne marsjordren. I neste medlemsblad skrev NLAs leder:18 For Norske leger mot atomvåpen har alltid humanitære hensyn vært vår viktigste motivasjon. Vi vet hvilke enorme helsekonsekvenser atomvåpnene vil kunne ha om de blir brukt og vi erkjenner at helsevesenet vil være uten evne til å hjelpe i en slik situasjon. Vi legger også stor vekt på de mentale og sosiale følgene av å leve under konstant trussel av en atomkrig. Vi ser atomnedrustning som en avgjørende forutsetning for at verden kan møte andre globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst og global oppvarming. Vi ønsker derfor å bidra til humanitær nedrustning. Konkret møtte NLA oppfordringen om å spre informasjon om atomvåpens medisinske og humanitære aspekter ved å publisere en serie på fire artikler19 i medlemsbladet nr 1, 2013 og en samtidig kronikk i legeforeningens tidsskrift20 som tok for seg de umiddelbare skadefølgene, de påfølgende stråleskadene samt de psykologiske, sosiale og økologiske konsekvensene av et atomvåpenangrep. Medlemsbladet ble trykket i et ekstra stort opplag og distribuert blant annet på Oslo-konferansene mars 2013. I tillegg skrev NLAs leder og presidenten i Norges Røde Kors en felles kronikk21 på NRKs nettsider og flere av NLAs styre- og rådsmedlemmer bidro med debattinnlegg og kronikker i dagspressen. Støres tale ga ytterligere signaler om at Norge ville være en internasjonal pådriver for en ny giv i nedrustningsarbeidet (rammetekst 8.1). Og kort tid etter gjorde Norge det offentlig kjent at landet ville arrangere en internasjonal konferanse om de humanitære konsekvensene om atomvåpen våren 2013.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=