Den ultimate forebygging

28 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 ta fatt i drivkreftene for rustningskappløpet, i første rekke den gjensidige mistillit mellom supermaktene. Lown la også fram sin visjon om å bruke verdensrommet for fredelige formål ved å bygge et satelitt-basert informasjonsnett (se senere). Utviklingen i Norge I 1980 startet Medisinsk faggruppe for informasjon om medisinske virkninger av ABC-våpen 11 sin virksomhet i Oslo. Gruppen besto opprinnelig av omkring 20 leger, og i spissen for disse var blant andre Christian Borchgrevink, Reidar Eker, Jens-Gustav Iversen, Alexander Pihl, Hans Prydz, Peter F. Hjort og Bjarne A. Waaler. Mange i ABC-gruppen var medlemmer av grasrotsorganisasjonen Nei til atomvåpen (NTA), men gruppen var ikke formelt tilknyttet NTA. Etter hvert vokste antallet gruppedeltakere til over 50. Hovedhensikten for gruppen var å skaffe fram kunnskap om ABC-våpens medisinske virkninger og bringedette videre til politikereog befolkningen. Det ble lagt stor vekt på å væreobjektiv, virke troverdig og ikke binde gruppen til bestemte politiske løsninger. Gruppen møttes månedlig for interne seminarer hvor det ble tatt opp en rekke aspekter ved atomvåpen, som fysiske virkninger, ioniserende stråling, medisinsk beredskap, atomopprustning og atomkrig i psykologisk perspektiv. En egen studiegruppe hadde barns angst for atomkrig som tema, med barnepsykiaterne Anne Grieg og Hilchen Sommerschild som ressurspersoner. I tillegg gikk man igjennom medisinske aspekter ved kjemisk og biologisk krigføring. 10. oktober 1981 arrangerte ABC-gruppen et åpent møte i Universitetets gamle festsal om temaet «Atomkrig i medisinsk perspektiv». Salen var full av folk, som fikk høre en rekke foredrag. Hilchen Sommerschild innledet om legenes ansvar; Alexander Pihl redegjorde for de omfattende medisinske og biologiske virkningene av atomvåpen; Jens-Gustav Iversen skisserte de omfattende skadene Norge kunne rammes av ved en atomkrig; Bjarne A. Waaler ga en beskrivelse av samfunnet etter et atomangrep; Fredrik Mellbye omtalte Oslos beredskap mot atombombeskader; og Einar Kringlen avsluttet med et foredrag om atomopprustningen og den menneskelige natur. Alle disse innleggene ble senere på høsten utgitt som bok av Universitetsforlaget, redigert av Thoralf Christoffersen og Hans Prydz. Flere av innleggene ble også etter hvert trykket i Tidsskrift for den norske legeforening. Noen av ABC-gruppens medlemmer dro til andre norske byer med tilsvarende foredrag. I Bergen holdt Alexander Pihl og Einar Kringlen foredrag og deltok i en paneldebatt sammen med flere lokale leger og fysikere. Møtet ble holdt 24.november 1981 i Folkets hus og samlet mange tilhørere, foruten å bli grundig omtalt i de lokale avisene. En umiddelbar følge av dette møtet var dannelsen av Faggruppe for medisinsk informasjon om kjernefysiske våpen, Bergen, som utover våren 1982 startet en tilsvarende virksomhet som ABC-gruppen i Oslo. Bergensgruppen talte omkring 25 medlemmer. Tilsvarende grupper ble etablert omtrent samtidig andre steder. Også innen Legeforeningen økte engasjementet mot atomvåpen. Årsmøtet i Offentlige legers landsforening (OLL) fattet 27. mai 1982 et enstemmig vedtak som blant annet sa: Atomvåpen er i dag den største trussel mot menneskenes helse og framtid. Frykten for atomvåpen skaper angst, uro og maktesløshet hos menneskene. (...) Årsmøtet vil slå fast at arbeidet nå må konsentreres om å bygge ned verdens atomvåpenarsenal og sikre at de atomvåpen som finnes aldri vil bli brukt. Årsmøtet vil oppfordre alle politiske organer, fagforeninger, humanitære organisasjoner, bevegelser og enkeltmennesker om å arbeide aktivt for at dette mål blir nådd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=