Den ultimate forebygging

85 Den ultimate forebygging • Norske leger mot atomvåpen 1982–2022 medisinsk fredsundervisning på dagsorden. En naturlig del av dette var å jobbe for at medisinsk fredsarbeid kommer inn på de medisinske studieplanene. I første omgang prøvde man å skaffe seg oversikt over hva som ble undervist, hva som manglet og hva NLA skulle ha konkrete innspill på. Ved årsmøtet i Tromsø i 2007 var begge hovedinnleggene relatert til denne tematikken. NLA følger opp IPPNWs utvidede virksomhetsområde På 1990-tallet endret IPPNW sin formålsparagraf fra ensidig å dreie seg om forebygging av atomkrig til også å omfatte det å forebygge all krig, fremme ikke-voldelig konfliktløsning og minske effektene av krig og forberedelser til krig på helse, utvikling og miljø (se kapittel 4). Dette bredere fredsperspektivet preget også NLAs bidrag til det faglige programmet på IPPNWs 14. verdenskongress i Paris sommeren 2000. NLA engasjerte fredsforskeren Johan Galtung til å holde to foredrag om henholdsvis krigen på Balkan og «Monitoring precursors for conflict». Sammen med IPPNW-Kenya arrangerte NLA en workshop hvor forfatteren Vera Sæther fortalte om sine opplevelser fra den etniske konflikten i Rwanda. Dessuten holdt barnepsykiateren Elizabeth Jareg en NLA-sponset workshop omhvordan sosial vold for barn er forbundet med krig. Endelig presenterte Kjersti Johnsrud og Kirsten Osen fra NLA kurset i strålingsbiologi og politikk som en poster. I det store og hele ble dette en kongress der NLA så absolutt bidro, og hvor fem leger og sju studenter fra Norge deltok. På 1990-tallet hadde IPPNW også tatt aktivt del i den vellykkede internasjonale kampanjen mot landminer (kapittel 4). Dette bidro til at organisasjonen omkring årtusenskiftet utvidet sitt virksomhetsområde til også å omfatte andre former for våpenbasert vold. Et nytt IPPNW-program «Aiming for prevention» (AFP) ble presentert på en internasjonal konferanse i Helsinki september 2001. AFP handlet særlig om forebygging av skader og død av håndvåpen og andre lette våpen, gjennom forskning, opplysning og politisk påvirkning. Særlig relevant var dette programmet for IPPNWs afrikanske medlemsorganisasjoner. NLA forsøkte å støtte AFP økonomisk, og styremedlem Christin Mørup Ormhaug deltok på flere internasjonale møter og konferanser. NLA bidro dessuten til å fremme søknader om økonomisk støtte til landminearbeid og annet humanitært arbeid fra IPPNW-grupper i Afrika. 6.2 Et langvarig arbeid for våpenbegrensning bar endelig frukter Et sentralt mål for IPPNW-programmet Aiming for Prevention var å få sterkere reguleringer av den internasjonale våpenhandelen. Etter sju år med forhandlinger vedtok FNs hovedforsamling 2. april 2013 Arms Trade Treaty, som forbyr våpenhandel hvis det er klart eller en betydelig risiko for at våpnene vil bli benyttet i handlinger somstridermot internasjonal humanitær rett. Statene som tiltrer avtalen må etablere nasjonale kontrollsystemer og rapportere sin våpenhandel. Selv om avtalen ikke var perfekt, kunne IPPNW og en rekke humanitære organisasjoner notere en delseier. AKTUEL Tidsskr Nor Lægeforen nr. 7, 2005; 125 En tryggere verden uten atomvåpen927 Dette er visjonen til Norske leger mot atomvåpen (NLA) som er den nasjonale avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). – NLA er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren, sier Tordis Sørensen Høifødt, organisasjonens leder. NLA er åpen for leger og medisinstudenter og har i dag ca. 800 legemedlemmer og 120 studentmedlemmer. Studentgruppene spiller en vesentlig rolle for foreningens drift og fremtid. Det er studentgrupper ved alle de fire medisinske fakultetene. – Enhver bruk av atomvåpen vil være en katastrofe der helsevesenet har lite eller ingenting å stille opp med. Det eneste rasjonelle tiltaket ligger i forebygging. Informasjon om de medisinske virkningene av atomvåpen står her sentralt. IPPNW ble i 1985 belønnet med Nobels fredspris for sitt opplysningsarbeid. NLA arbeider etter samme prinsipp og deltar aktivt i IPPNWs Physicians’ Campaign for a Nuclear-Free Century som tar sikte på økt informasjon til publikum og beslutningstakere. En integrert del av denne virksomheten er de årlige dialogseminarene med beslutningstakere på høyt politisk nivå i NATO og atomvåpenlandenes hovedsteder, der også NLA er aktivt med, sier Sørensen Høifødt. Ikke-spredninsgavtalen (NPT) NLA er tilsluttet Norges Fredsråd og samarbeider spesielt med Den norske Pugwashkomité og Nei til atomvåpen. For tiden er det den femårlige tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i New York i mai som står i fokus. Ikke-spredningsavtalen har som mål å hindre atomkrig. Den trådte i kraft i 1970 og bygger på en enkel logikk: De landene som har atomvåpen forplikter seg til å ruste ned mot at de øvrige avstår fra å skaffe seg atomvåpen. – Nedrustning og ikke-spredning henger derfor nær sammen, sier Kjersti Johnsrud, nestleder i NLA. – Fordi atomvåpenlandene ikke har overholdt sin del av avtalen om atomnedrustning, er det stor fare for at avtalen skal bryte sammen og atomvåpen spres til mange land og ikke-statlige terrorister med de enorme farene dette vil innebære. De tre organisasjonene samarbeider derfor aktivt for å påvirke norske myndigheter til å stå på for en reell atomnedrustning under tilsynskonferansen, sier hun. Fordi politikerne på høyt nivå ikke lykkes i å løse floken, har borgermesteren i Hiroshima gått i spissen for å engasjere ordførere verden over i kampen mot atomvåpen, i første omgang ved å møte opp på tilsynskonferansen i New York i mai. – I samarbeid med Nei til atomvåpen forsøker vi å få flest mulig norske ordførere til å slutte seg til dette prosjektet, kalt Mayors for peace, sier Sørensen Høifødt. – Det er i år 60 år siden Hiroshimabomben. I den anledning ønsker vi å arrangere en konferanse der hovedtemaet skal være sammenhengen mellom helse og fred, sier Bjørn Hilt, tidligere leder av NLA og nå europeisk visepresident i IPPNW. Vold, krig, uhelse, effekter av atomvåpen, tortur og menneskerettigheter må berøres på konferansen, som vi håper å kunne arrangere til høsten, sier han. Studentprosjekter – Studentgruppene arbeider blant annet med å styrke undervisningen for helsepersonell om sammenhengen mellom menneskerettigheter, fred, og helse, og implementeringen av disse temaene i de medisinske studieplaner, sier Rune Dahl som er med i studentgruppen i Oslo. Studentene deltar også i internasjonalt studentsamarbeid. I 2001 vokste det frem et Nuclear Weapons Inheritance Project som tar sikte på å styrke nedrustningstanken blant studenter, særlig i atomvåpenstatene, og dermed også blant fremtidens beslutningstakere i disse landene, sier han. De nordiske studentene er særlig aktive i dette prosjektet. Les mer om Norske leger mot atomvåpen på: www.legermotatomvapen.no Lise B. Johannessen lise.berit.johannessen@legeforeningen.no Avdeling for informasjon og helsepolitikk Master i teleme Fra høsten 2005 tar (UiTø) opp sine aller masterprogrammet i – Studiet er det først blir tilbudt i nært sam senter for telemedis sitetet på sine nettsi vært planlagt i flere å som et prestisjestud denter tas opp i førs Studiet retter seg har mellomfag, bach innenfor teknologi e utdanning. Fullført o graden «Master of S and E-health». Søkn Les mer: http://uit.n 2061 Rammekonven forebygging av Verdens helseorgan mekonvensjon om f skader trådte i kraft – Dette er en mile nasjonal forebygging viktig redskap i kamp vår tids største enke dom og død, sier Ha Legeforeningens pre Formålet med ko å beskytte verdens b av tobakksbruk og e røyk ved å stille til rå for forebyggingstilta ter blant annet tema tobakksreklame, kra tobakkspakkene, tob heten av helhetlige programmer. Initiativet til konve Harlem Brundtland i nes merkesaker som i WHO. 57 land, der fisert og dermed for Les hele konvensjon pub/Rammekonvens Ny redaktør i Y Yngre legers forenin forum, har fått ny re overtok for Johan B Johan Berner sier i s bladet nå fremstår s levedyktig, og at utf å lage et mer intere kort sagt en bedre a Les mer: www.lege index.gan?id=4151 Uverdige anset Stortingsflertallet vil siteter og høgskoler dig ansatt i inntil tolv mener Akademikern Les hele saken på: w default.asp?V_ITEM Bjørn Hilt, Rune Dahl, Kjersti Johnsrud og leder Tordis Sørensen Høifødt er sterkt engasjert i arbeidet for kjernefysisk nedrustning. Foto Lise B. Johannessen Omtale av NLA i Tidsskriftet april 2005 Aiming For Prevention-poster. Robert Mtonga fra IPPNW Zambia, her med tidligere IPPNW co-president Vic Sidel, var en iherdig forkjemper for Arms Trade Treaty, men engasjerte seg også i kampene mot landminer, klasevåpen og atomvåpen. Dessverre døde Mtonga i 2017, bare 51 år gammel. Han var IPPNW co-president 2010-2014

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=