ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en prioritert arbeidsoppgave for alle IPPNWs 58 nasjonale avdelinger, inkludert NLA. ICAN (www.icanw.org) er en internasjonal opplysnings- og påvirkningskampanje med det mål å mobilisere til en verdensomspennende opinionsbølge for et omfattende, juridisk bindende forbud mot atomvåpen.

ICAN har stått for revisjon av modellkonvensjonen, publisert i ”Security our Survival (SOS). The Case for a Model Nuclear Weapons Convention” (2007). Hovedkontoret er hos IPPNW Australia (www.mapw.org.au/ican.html). I Norge ble ICAN lansert 23. april 2007. NLA samarbeider med Nei til atom¬våpen og Pugwash i en norsk kampanje for en konvensjon som forbyr atom¬våpen. Utenriksdepartementet er skeptisk til å satse på en konvensjon mot atomvåpen nå, med den begrunnelse at dette kan svekke NPT ytterligere. NLA har en pågående dialog med det norske Utenriksdepartementet, men tar nye initiativ på forsøksvis strategisk utvalgte tidspunkter. Gro Harlem Brundtland deltar i en internasjonal kommisjon (japansk-australsk fellesinitiativ) for ikke-spredning og nedrustning, etablert av Australias statsminister Kevin Rudd. Målet er å etablere global konsensus om kjernefysisk nedrustning foran NPT RevCon 2010. Styret har ved flere anledninger tatt kontakt med Brundtland og invitert til dialog. Responsen har vært sparsom, men styret har tatt et nytt initiativ i saken i sommer. Kommisjonen er i ferd med å skrive sin innstilling. Signalene fra IPPNW sine observatører i kommisjonen er at holdningen er noe defensiv og at konvensjon ikke holdes fram som noen realistisk målsetting i dag. Styret har tatt ny kon¬takt med Gro Harlem Brundtland via Utenriksdepartementet med tanke på å få til et møte, men det var ikke så lett. Styret vil følge opp med et nytt møte med Utenriksdepartementet i september for å legge fram en argumentasjon som bes formidlet til Gro Harlem Brundtland og kommisjonen. Den internasjonale ICAN-gruppen møtes jevnlig og vi mottar referatene fra arbeidet i andre land. Representanter for denne gruppen har hatt møte med Sergio Duarte, som er sentral i FN i arbeidet med nedrustningsspørsmål. Formålet med møtet var å se hvordan man kan få til et konstruktivt samarbeid mellom IPPNW og FN-organer for å fremme konvensjon mot atomvåpen, som Duarte har støttet. Det ble også drøftet muligheten for å få til en presentasjon av “nuclear famine” konseptet i Første komite sitt møte i oktober. IPPNW i Malaysia har samlet inn 220,000 underskrifter for en konvensjon mot atomvåpen. I USA er det økt fokus i Physicians for Social Responsibility for et ny gjennomgang av US Nuclear Posture Review. Man forsøker å påvirke Obama-administrasjonen til å følge opp målet om avskaffelse av atomvåpen på en konstruktiv og målrettet måte. ICAN i Australia har nylig laget en strategisk plan for arbeidet framover. Artikkelen er opprinnelig trykket i medlemsblad nr 2, 2009.