Obama og innspillene fra flere av verdens tidligere toppledere har skapt en ny tro på at det går an å skape en tryggere verden uten atomvåpen. Interpellasjonsdebatten om NATOs strategiske konsept 2. april 2009 bærer preg av dette og av at det nå er ”stuerent” å snakke om å avskaffe atomvåpen.

Interpellasjonen fra Jan Sahl (KrF) til utenriksministeren spør hva Regjeringen har gjort og hvilke nye initiativ den vil ta mht revisjonen av NATOs atomstrategi. Ifølge interpellanten er det tverrpolitiske forventninger til at atomvåpnenes plass i sikkerhetspolitikken reduseres og at Regjeringen går aktivt inn for dette. Uten konkrete mål og praktisk gjennomførbare nedrustningstiltak kommer man ingen vei. Et slikt tiltak er i følge KrF å gi avkall på opsjonen om førstebruk av atomvåpen, hvilket ville øke NATO landenes troverdighet i arbeidet for nedrustning og ikke-spredning. Støre var takknemlig for anledningen til å debattere saken. Det langsiktige målet er ifølge ham en verden fri for kjernevåpen. Det kortsiktige målet er å få nedrustning opp på NATOs agenda. Ambisjonene må være høye og innebære: 1) at NATOs atomavskrekking ikke skal være varig, 2) at atomvåpen garantert ikke brukes mot land uten atomvåpen, 3) at beredskapsgraden av atomvåpen senkes, 4) at tilbaketrekking av utplasserte atomvåpen i Europa vurderes, og 5) at avskrekkingsbegrepet sees på i sin fulle bredde. Det mest oppløftende ved debatten var at også FrP sa seg enig i målet om en atomvåpenfri verden og i ønsket om at NATO endrer sin atomvåpenstrategi og blir en pådriver for atomnedrustning. Hele debatten kan leses på Stortingets nettside (sak nr 4 den 2. april 2009).