”Det er ikke mange arter som har endt opp med å true sin egen eksistens med egenutviklede våpen. Vi er i mer trøbbel enn vi selv skjønner, eller vil skjønne.” Slik åpner Morten Bremer Mærli sin nye bok om atomvåpen og atomvåpenpolitikk.

Denne påstanden blir (dessverre) grundig dokumentert i ni informative og velskrevne kapitler og underkapitler med titler der metaforbruken er velutviklet (eks.: ”Vareopptelling” – om internasjonalt samarbeidet, også mellom tidligere fiender, for å sikre og ødelegge overskuddslagre av spaltbart våpenmateriale; eller avsnittene som handler om potensielle terroraksjoner med A-våpen: ”Tenke det…”, ”Gjøre det…”, ”Stoppe det…”). Dette er innholdsrikt og velskrevet om vår tids største utfordring, samlet på drøyt 200 sider, og som gir oss oppdatert kunnskap og innsikt i atomvåpen og atompolitikk helt fram til presidentskiftet i USA, og de glimt av nytt håp det har gitt oss. Boka har en objektiv, populærvitenskapelig tilnærming til stoffet, med innebygde kommentarer, vurderinger og refleksjoner, og nerve som gjør at boka appellerer både til leserens kognitive og emosjonelle ferdigheter, noe som er grunnleggende for godt læringsutbytte. Jeg kjenner ikke til noen samlet framstilling på norsk som dekker dette feltet på en så helhetlig og innsiktsfull måte. I tillegg til de ni kapitlene har boka ei ordliste som forklarer de viktigste forkortelsene som brukes av ”innsidere”, bl a om avtaler knyttet til atomvåpen, eks. NPT (Non Proliferation Treaty) som står høyt på den politiske dagsorden nå om dagen. Likeledes er det greie forklaringer på begreper fra fysikken vi ofte støter på i atomvåpenlitteraturen. Rikelig med noter, litteraturhenvisninger, referanser og oversikt over internettsider som dekker atomvåpen, nedrustning og ikke-spredning, bidrar til den høye kvaliteten på boka. Dessuten har den ca 30 informasjonsbokser med velskrevne, informative tekster om ulike, sentrale temaer, som bl a strålingseffekter, anrikning av uran, taktiske kjernevåpen, Obamas 14 tiltak for fred – for å nevne noen. Denne boka anbefales for alle som er opptatt av atomvåpen og atomvåpenpolitikk, både de som har liten innsikt i feltet og de som allerede synes de kjenner feltet godt. Den bør være midt i blinken – ja, nærmest obligatorisk lesning - for parlamentarikere som arbeider med forsvars- og utenrikspolitikk. Det bør i den sammenheng nevnes at KrF i boka har fått ufortjent lite ”uttelling” for sin atomvåpenpolitikk, muligens fordi manus ble skrevet før årets partiprogrammer var ferdig utmeislet. Jeg går ut fra boka allerede har funnet en stor lesekrets i forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet, og, la det være nevnt, utenriksminister Jonas Gahr Støre har skrevet et meget leseverdig forord, som tydelig viser at Norge ønsker å spille – og spiller – en sentral rolle i arbeidet for nedrustning, både når det gjelder konvensjonelle våpen og atomvåpen. Morten Bremer Mærli Atomvåpen. Det du ikke vet, det du ikke vil vite 222 s, Pax forlag A/S, Oslo 2009 Pris kr. 249