Den norske regjering v/ Utenriksminister Jonas Gahr Støre Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 Oslo Ikkespredningsavtalen – krav til en vellykket tilsynskonferanse Atomvåpen er en av de aller største truslene mot menneskeheten og verdens stater har nå en unik mulighet til å hindre at de noensinne vil bli brukt igjen. De senere års press på ikkespredningsregimet og den tiltagende faren for at atomvåpen skal falle i hendene på ikke-statlige aktører gjør at atomtrusselen nå virker større enn på mange år. Sentrale politiske og militære ledere i store deler av verden har erkjent at sikkerhetstrusselen fra disse våpnene idag er høyere enn sikkerhetsgevinsten, og at den eneste troverdige beskyttelsen mot atomvåpen er deres fullstendige avskaffelse. Fra å være en humanitær og folkerettslig forpliktelse har full atomnedrustning dermed også blitt en sikkerhetspolitisk nødvendighet. Denne nyvunne erkjennelsen gir grunn til optimisme, og tilsynskonferansen 2010 fremstår som en unik mulighet for verdenssamfunnet til endelig å kunne vedta et bindende rammeverk for reell atomnedrustning innenfor rammen av Ikkespredningsavtalen (NPT). NPT har det siste tiåret vært under sterkt press, og etter vår oppfatning er enighet om et bindende rammeverk for nedrustning helt nødvendig for å bevare den videre tilliten til regimet – en tillit som er avgjørende for å hindre ytterligere spredning av atomvåpen og for å opprettholde sikkerhetskontrollen med all annen kjernefysisk virksomhet. Regjeringen har i Soria Moria 2 erklæringen forpliktet seg til å arbeide for en verden fri for atomvåpen og pekt på viktigheten av en vellykket tilsynskonferanse i arbeidet for å redusere atomvåpnenes betydning. Norge har stor troverdighet i internasjonale nedrustningsprosesser etter innsatsen i arbeidet med konvensjonene for anti-personellminer og klaseammunisjon, og kan derfor spille en viktig rolle i å sikre en vellykket tilsynskonferanse ved å arbeide for oppslutning om følgende konkrete vedtak: • Bruk: Konferansen må slå fast at konsekvensene av atomvåpenbruk vil stride mot de mest grunnleggende prinsippene innenfor internasjonal humanitær rett, blant annet fordi våpenet av natur ikke evner å skille mellom sivile og stridende samt forårsaker overflødig skade og unødvendig lidelse. • Mål: Konferansen må slå fast at NPTs endelige mål er full atomnedrustning, og at samtlige statsparter er forpliktet til å bidra i dette arbeidet slik den internasjonale domstolen slo fast i sin rådgivende uttalelse i 1996. • Doktriner: Konferansen må vedta konkrete tiltak for å redusere atomvåpnenes politiske og militære betydning. Atomvåpenstatene må bli enige om gjensidig ikke-førstebruk, samt garantere for at atomvåpen ikke vil bli brukt mot stater som ikke selv har slike våpen. Konferansen må samtidig slå fast nødvendigheten av å redusere, og snarest mulig eliminere, atomvåpnenes rolle i kollektive forsvarsallianser, da disse utgjør et alvorlig hinder for nedrustning. Som første skritt må alle atomvåpen tas ut av alarmberedskap og alle atomstridshoder trekkes tilbake fra andre lands territorier. • Utvikling/modernisering: Konferansen må slå fast at all form for utvikling, prøvesprengning og modernisering av atomvåpen vil bryte med NPTs intensjon, og at samtlige statsparter må bidra til at prøvestansavtalen (CTBT) trer i kraft snarest mulig. En avtale om spaltbart materiale må også snarest fremforhandles. • Avvikling: Konferansen må vedta et bindende rammeverk av konkrete, målbare tiltak for full atomnedrustning, og vedta å etablere et tillitbyggende system for verifisering og etterlevelse. Det må fastsettes tak for antall gjenværende atomvåpen innen definerte tidsfrister samt en tidshorisont for fullstendig avskaffelse av alle stridshoder. • Konvensjon: Konferansen må vedta å starte forhandlinger om en konvensjon med forbud mot atomvåpen i tråd med forpliktelsen under artikkel VI i NPT. Disse forhandlingene må være åpne for alle interesserte stater, også de som per idag ikke er tilsluttet NPT. Tilsynskonferansen 2010 er siste troverdige mulighet til å vise at reell atomnedrustning kan foregå innenfor rammen av NPT, og vi har tillit til at Regjeringen og Utenriksdepartementet vil gjøre sitt ytterste for å få til et vellykket resultat, i tråd med punktene over. Dersom statspartene ikke lykkes med å komme til enighet om de nødvendige tiltakene for nedrustning, forventer vi at Regjeringen følger opp Soria Moria 2 erklæringen og umiddelbart starter arbeidet med en egen konvensjon som forbyr atomvåpen. Vi, representanter for et bredt spekter av norske organisasjoner (bedrifter, institusjoner), støtter Regjeringens arbeid for en atomvåpenfri verden. Oslo, 26. april 2010 Arbeidernes Ungdomsfylking Care Norge Caritas Norge Changemaker Den norske atlanterhavskomité Den norske legeforeningen Den norske Pugwash-komitéen Framtiden i våre hender Fredsinitiativet Greenpeace Human-Etisk forbund Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Industri Energi KFUK-KFUM Global Kristelig Folkepartis Ungdom Landsorganisasjonen (LO) Mellomkirkelig råd Nansen Dialog (Nansenskolen) Natur og Ungdom Nei til atomvåpen Norges Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag Norges Fiskarlag Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norske leger mot atomvåpen Norsk Tjenestemannslag Plan Norge Politiets Fellesforbund PRESS – Redd Barna Ungdom Røde Kors Ungdom Senterungdommen Sosialistisk Ungdom Spire – Utviklingsfondets ungdom Stiftelsen Karibu Storebrand Unge Høyre Unge Venstre Unio Utdanningsforbundet Utviklingsfondet Vennenes samfunn Kvekerne Spørsmål vedrørende brevet kan rettes til Torbjørn Graff Hugo (99 70 19 44 / graff@oblivion.no)