Etter mange års stillstand er det nå bevegelse i arbeidet for å fjerne atomvåpnene. En rekke kjente politikere, inkludert USAs president Barack Obama, har revitalisert visjonen om en atomvåpenfri verden.

Flere initiativ viser at tiden nå er moden for forhandlinger om et generelt forbud mot atomvåpen: - Sikkerhetsrådets enstemmige vedtak høsten 2009 om å legge forholdene til rette for en atomvåpenfri verden - Erklæringen 20. april 2010 fra president Jacob Kellenberger i Den internasjonale Røde Kors komité (ICRC) om at atomvåpen må forbys og elimineres ved en legalt bindende internasjonal avtale - Planen til Den internasjonale komité for ikkespredning og nedrustning (ICNND) om å opprette et senter i Wien for bl.a. å lede utviklingen av ”a model Nuclear Weapons Convention” Det er livsviktig å utnytte dette mulighetenes vindu før det lukker seg på ny. Sikkerhetsrådets vedtak må følges opp med konkrete tiltak støttet av en sterk folkeopinion i mange land. Resolusjonen må ikke bli stående som tomme ord. Vi har nå 40 års erfaring med at Ikkespredningsavtalen (NPT) er utilstrekkelig som redskap for atomnedrustning. Resultatene fra NPTs Tilsynskonferanse 2010 viser at det er behov for nye initiativ for å omdanne dagens nedrustningsmoment til konkret handling. Konferansens sluttdokument slår fast at eliminering av atomvåpen er det endelige mål, men det ble ikke enighet om noen tidsfrist eller konkret agenda for eliminering. Selv om en atomvåpenkonvensjon eller et alternativt rammeverk med separate, gjensidig forsterkende instrumenter, er nevnt under henvisning til generalsekretær Ban Ki-moons 5-punktsplan fra 2008, ble det heller ikke vedtatt å starte forhandlinger om en konvensjon slik 44 norske organisasjoner krevde i brevet til Regjeringen 26. april 2010. NLA ser det som helt nødvendig at det nå tas konkrete politiske initiativ for å lage et veikart for full eliminering av atomvåpen. Sammen med Nei til atomvåpen og Den norske Pugwashkomiteen lanserer vi nå en norsk kampanje for et forbud mot atomvåpen. I løpet av høsten 2010 vil det opprettes et kampanjesekretariat i Oslo. Kampanjen vil bygge på erfaringene fra tilsvarende kampanjer mot antipersonellminer og klaseammunisjon, hvor nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner bidro vesentlig til å få på plass bindende avtaler og hvor den norske regjering spilte en nøkkelrolle. Foruten å utvikle et nasjonalt nettverk av humanitære og andre organisasjoner fra sivilsamfunnet og initiere nasjonale aktiviteter, tar kampanjen sikte på å støtte internasjonalt samarbeid for et atomvåpenforbud spesielt gjennom International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Den norske kampanjen vil samarbeide tett med ICAN. Kampanjens mål er et juridisk bindende forbud mot utvikling, produksjon, lagring, transport, bruk og trussel om bruk av atomvåpen, samt en utvetydig tidsplan for full avskaffelse av slike våpen. Kampanjen vil arbeide for at det startes reelle forhandlinger om et forbud snarest mulig - før katastrofen er et faktum. Vi aksepterer ikke at atomvåpnene fortsatt skal holde sivilbefolkningen som gisler i atommaktenes avskrekkingsstrategi. Vi aksepterer heller ikke at den videre atomnedrustning skal skje gjennom små skritt på atommaktenes premisser. Vi tar president Obama på ordet, men krever at atomvåpnene fjernes i vår levetid!