Ole Kopreitan døde 73 år gammel. Han var en klippe som arbeidet kontinuerlig og satte varige merker etter seg.

Han var ikke bare sekretariatsleder for Nei til atomvåpen i snever forstand. Ole stilte også villig opp for andre med samme mål. Dette gjaldt ikke minst den uformelle gruppen av medlemmer av Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og Den norske Pugwash-komitéen, som siden 1998 har arbeidet for å sette atomnedrustning på den politiske agendaen i Norge. Ole med sin fagkunnskap og sitt brede kontaktnett var en unik døråpner hva enten det gjaldt å arrangere samtaler med representanter for embetsverk, Storting og Regjering eller å formidle forslag til interpellasjoner og innlegg i spørretimen i Stortinget i forbindelse med relevante FN resolusjoner, Ikkespredningskonferanser, rakettskjold o.a. Det var gjort i en snarvending for Ole å mobilisere fagbevegelsen og kirken og andre til støtte for våre krav. Det siste møtet han arrangerte for gruppen var 1.12.2010 med stortingsrepresentanter fra FrP angående NATOs strategiske konsept. Den siste e-posten fra ham gjaldt en henvendelse til Forsvarsdepartementet med spørsmål om å få et møte for utveksling av synspunkter på den aktuelle atompolitiske situasjon. E-posten 19.1.2011 lød kort slik: ”Vedlagte forespørsel er ennå ikke besvart. Ole K.” Det blir opp til oss som er igjen å følge opp saken, og å finne veien videre til en atomvåpenfri verden et mål som ikke ble nådd i Oles levetid.