Under arbeidet med NLAs arkiv kom jeg over et brev fra 1997 der en lege begrunner hvorfor han melder seg ut av foreningen.

Brevet treffer midt i blinken av et problem som er like aktuelt i dag, 13 år senere: ”Grunnet et gjennom lang tid for stort spenn mellom styret i foreningen og medlemmene, samt styrets, etter min mening, svake innsats for å stimulere til lokalt engasjement og aktivitet, finner jeg det mest formålstjenlig å melde meg ut av NLA.” Utmelderen innser at det er viktig for NLA å engasjere seg internasjonalt, men uten skikkelig kontakt med grasrota lokalt og nasjonalt gir det liten mening. Han savner engasjement fra ledelsen i foreningen for å trekke med og involvere fl ere leger på lokalplanet. Han ønsker seg ikke bare informasjon om hva som foregår på den internasjonale arena, han vil ha faktaartikler om atomvåpenspørsmål og Norges rolle i denne sammenhengen, helst medisinsk vinklet, for å dra i gang debatter på den enkelte avdeling, det enkelte sykehus og den enkelte legeforeningsavdeling landet over. Han vil at NLA skal stimulere til slike debatter og regelmessig gjøre oppmerksom på hva som finnes av opplysningsmateriell for bruk i denne sammenhengen. Som leserne av medlemsbladet vil se av andre innlegg i dette nummeret, er NLA i samarbeid med Den norske Pugwash-komité og Nei til atomvåpen i ferd med å trekke i gang en kampanje for et forbud mot atomvåpen. Visjonen er å vekke en landsomfattende aktiv folkeopinion mot atomvåpen som kan presse politikerne til handling. Kampanjen støttes økonomisk av Det norske utenriksdepartement. Det ideologiske grunnlaget sammenfaller med den senere tids erklæringer fra den Internasjonale Røde Kors Komité (ICRC) om at enhver bruk av atomvåpen vil være folkerettsstridig og at forhandlinger om å avskaffe atomvåpen også må ta hensyn til virkningene av atomvåpen på mennesker, fundamentale regler i internasjonal humanitær rett og menneskehetens kollektive fremtid (se artikkelen ”Internasjonal humanitær rett og atomvåpen” i dette nummer). Dette er en kampanje hvor humanitære argumenter og medisinske fagkunnskaper står sentralt, og det er derfor mer relevant enn noen gang å engasjere legeforeningene og legene rundt om i landet. I løpet av kort tid kommer kampanjen med en egen hjemmeside der det blir lagt ut informasjonsmateriell til bruk i kampanjen. Se også NLAs egen hjemmeside som har fått en betydelig ansiktsløftning i den senere tid etter at lege Dordi Lea ble ansatt i deltidsstilling som sekretær i NLA. Vi kommer tilbake med mer informasjon om kampanjen og råd om hvordan vi alle kan trekke i lag.