NLA holdt sitt årlige landsmøte i Tromsø 26. mars 2011. Lokale arrangører var Klaus Melf og Tordis Sørensen Høifødt, som la en hyggelig sosial ramme rundt et faglig givende program.

Før de formelle landsmøteforhandlingene (se eget referat) ble det arrangert et åpent møte på Universitetet. Professor emerita i historie Randi Balsvik snakket om norsk og internasjonal atomvåpenpolitikk i historisk lys. På en engasjerende måte viste hun at Norge på ulike måter bidro til utviklingen av kjernefysisk våpenteknologi i Israel og at Norge har et medansvar for at Israel nå er en atomvåpenstat. Videre fremholdt Balsvik at vi i Norge har en særlig moralsk plikt til å støtte varsleren Mordechai Vanunu som gjorde Israels utvikling og besittelse av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen kjent for allmennheten i 1986. Etter langvarig fengsling er Vanunu fortsatt under husarrest i Israel. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø i 2001, langt på vei som resultat av Balsviks initiativ. Professor Knut Holtedal orienterte om det tverrfaglige masterprogrammet i fredsarbeid som drives ved Universitetet i Tromsø, hvor en modul er viet Fred og helse. Dette er også et frittstående tilbud til valgfritt emne for medisinerstudentene. Til slutt omtalte Klaus Melf det internettbaserte læreprogrammet: Peace and medical work II, en videreføring av et tidligere kursopplegg som nå er omstrukturert og forbedret. Programmet er laget med økonomisk støtte fra EU som et internasjonalt samarbeidsprosjekt. Det er gratis og tilgjengelig for alle. Etter møtene var det samling i det samiske kultursenteret på universitetsområdet, med bespisning og trivelig sosialt samvær rundt bålet. Søndag var deltakerne invitert til Klaus og sauene på Tønsåsen. Takk til Tordis, Reidar, Klaus og de andre for god forpleining og vertskap!