I starten av august møttes verdens land i Wien til det forberedende møtet til Ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse i 2026. Her var også Norske leger mot atomvåpen (NLA) for å få innblikk i forhandlingene og gi våre innspill.

Stillstand under NPT

Ikkespredningsavtalen (NPT) ble vedtatt i 1968 og trådte i kraft i 1970. Avtalen har tre hovedmål: Nedrustning og ikkespredning av atomvåpen og fredelig bruk av atomteknologi. 

Land som har undertegnet avtalen forplikter seg til ikke å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld har atomvåpenmaktene USA, Frankrike, Storbritannia, Kina og Russland forpliktet seg, gjennom artikkel 6 i avtalen, til å inngå forhandlinger om nedrustning og avskaffelse av sine atomvåpen.

Under den forberedende konferansen til Ikkespredningskonferansen diskuterer de fremgangen innenfor de tre hovedmålene. Dessverre avsluttet møtet uten resultater. Russlands brutale og ulovlige invasjon av Ukraina preget forhandlingene og landene klarte ikke å bli enige om et faktuelt sammendrag fra møtet. Vanligvis, når statspartene ikke blir enige, vil møteleder utstede sammendraget som et notat (working paper), men heller ikke det var mulig ved årets møte. Sammendraget slettes derfor fra det offisielle FN-arkivet. Dokumentet er tilgjengelig på Reaching Critical Will sine nettsider. 

FNs atomvåpenforbud

Under møtet i Wien tok de statene som har undertegnet FNs atomvåpenforbud til orde for at FNs atomvåpenforbud bør tjene som en ledesnor for å få avviklet verdens atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen og vår internasjonale paraplyorganisasjon, IPPNW, jobber for at flere land skal signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud.  Slik kan vi styrke normen mot bruk av atomvåpen, og bidra til å legge press på atomvåpenstatene om å komme til enighet om en avskaffelse av atomvåpen. Så langt har 92 stater signert, og 68 stater ratifisert atomvåpenforbudet. Når det ikke kommer resultater under Ikkespredningsavtalen, er det enda viktigere å bruke energien der resultatene kommer, og at flere land slutter opp om forbudet, som har sitt andre statspartsmøte i New York senere i år. 

Norge må fordømme og ta avstand fra atomvåpen, og slutte seg til FNs atomvåpenforbud. I påvente av tilslutning bør Norge være en konstruktiv partner med statspartene til FNs atomvåpenforbud. 

Les gjerne Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) sin reaksjon på forhandlingene i Wien.