No trer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i kraft og blir ein del av folkeretten. 

I dag har Honduras ratifisert FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og me har nådd dei nødvendige 50 ratifikasjonar for at forbodet skal tre i kraft!

- Femti ratifikasjoner betyr at atomvåpen blir forbudt etter internasjonal folkerett. Natos generalsekretær har sagt at atomvåpen er nødvendige for fred og frihet. Norske leger mot atomvåpen vet at det motsatte er tilfellet. Så lenge atomvåpen eksisterer risikerer vi at de blir brukt, med katastrofale følger. Vi må avskaffe atomvåpen for å sikre fred og frihet, seier Signe Flottorp, styreleiar i Norske leger mot atomvåpen.

Atomvåpenforbodet trer no i kraft og blir internasjonal lov. Reint teknisk skjer dette den 22. januar 2021, 90 dagar etter den femtiande ratifikasjonen.

Alle statar som har ratifisert vil bli juridisk bundet av forbodet og forpliktelsane i forbodstraktaten. Sjølv om forbodet mot atomvåpen berre gjeld for statspartar, har historia vist at internasjonale forbod også påverkar statar som ikkje har ratifisert, og det kan gjere det vanskelegare å investere i slike våpen. Til dømes har USA slutta å bruke klasevåpen sjølv om dei ikkje har ratifisert klasevåpenkonvensjonen.

Forbodet løyser ikkje atomvåpenproblemet over natta, men er eit viktig bidrag til å auke presset på atomvåpenstatar til å forhandle om gjensidig og verifiserbar nedrustning.

- Det normative presset og stigmaet knyttet til atomvåpen blir sterkere nå når forbudet trer i kraft. Presset vil øke jo flere stater som slutter seg til, og særlig når land som er i allianse med atomvåpenstater blir med. Derfor er det viktig at Norge nå kommer på banen og at vi sluter oss til forbudet, sier styreleder Signe Flottorp.

Her kan du lese meir om kva ikrafttredelsen betyr.

 

Arbeidet for ein atomvåpenfri verden har i dag tatt eit langt skritt i riktig retning! Vil du støtte kampen vidare, kan du bidra her.