Felles internasjonal helseerklæring for det første møtet mellom statspartene til FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Vi representerer leger, sykepleiere, helsepersonell og medisinstudenter over hele verden og snakker med en samlet stemme om det akutte behovet for å eliminere atomvåpen for global helse og overlevelse. Oppdatert informasjon om de katastrofale konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, den akutte og økende faren ved bruken av dem, og umuligheten av noen effektiv humanitær og helsemessig reaksjon etter atomeksplosjoner på befolkninger, bør underbygge arbeidet til det kommende statspartsmøtet  til FN-traktaten som forbyr atomvåpen (TPNW).

Atomvåpenforbudet er basert på en samling udiskutable bevis, dokumentert av forskere, helsepersonell og eksperter innen krisehåndtering og beredskap, på at konsekvensene av bruk av atomvåpen er katastrofale og globale, og ikke mulig å ha beredskap for. Traktaten stadfester – og vi er enige – at forbud og eliminering av atomvåpen er den eneste ansvarlige handlingen i møte med slike konsekvenser.

En atomvåpeneksplosjon produserer brennende varme, kraftige sjokkbølger og overtrykk, ioniserende stråling, en intens elektromagnetisk puls og enorme mengder røyk og sot som kan endre jordens klima. I motsetning til konvensjonelle våpen eller andre masseødeleggelsesvåpen, utsletter atomvåpen øyeblikkelig hele befolkninger, jevner ut byer og ødelegger miljøet. Atomvåpen produserer radioaktiv forurensning som forblir aktiv i årtusener, som forårsaker kreft og andre sykdommer som kan vedvare gjennom generasjoner. Dessuten kan miljøkonsekvensene av atomkrig, inkludert alvorlige klimaforstyrrelser, føre til global hungersnød og i det mest ekstreme tilfellet menneskelig utryddelse. Det finns ingen meningsfull medisinsk respons eller katastrofehjelp etter bruk av atomvåpen.

Siden atomvåpenforbudet ble vedtatt har det blitt publisert nye data om klimaeffekter som dokumenterer virkningene fra både begrensede og store atomkonflikter. IPPNW har sendt inn et innspill til statspartsmøtet som oppsummerer eksplosjons-, varme- og strålingseffektene av atomvåpen, samt de globale virkningene av atomkrig på klima, ernæring og matsikkerhet. Disse bevisene bør fortsette å drive prosessen med å implementere traktaten, dens forbud og dens positive forpliktelser.

Verden har ikke vært så nær atomkrig siden Cubakrisen i 1962. Hvis konflikten i Ukraina skulle eskalere til bruk av atomvåpen, ville konsekvensene med høy sannsynlighet bli globale og katastrofale. Diplomati er nødvendig for å redusere faren for kjernefysisk eskalering i den nåværende krisen. Dette må utvikle seg til forhandlinger mellom alle atomvåpenstater for å eliminere deres atomarsenaler under streng verifisering og strenge tidslinjer.

Som Verdens helseorganisasjon har uttalt, utgjør atomvåpen den største umiddelbare trusselen mot menneskers helse og sikkerhet. Eliminering av atomvåpen er den eneste måten å få slutt på denne uakseptable trusselen.

Mens medlems- og observatørstater forbereder seg på å møtes i Wien for det første statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud, ber vi om rask og universell ratifisering og implementering av FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Våre organisasjoner:

  • International Council of Nurses (ICN) 
  • International Federation of Medical Student Associations (IFMSA) 
  • International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
  • World Federation of Public Health Associations (WFPHA) 
  • World Medical Association (WMA)