I denne oppdaterte publikasjonen gir vi deg et innblikk i de medisinske, humanitære og miljømessige konsekvensene av atomvåpen.

Det er mulig å avskaffe atomvåpen! Siden vi ga ut første utgave av dette heftet i 2016, har vi nådd flere viktige mål i kampen for en atomvåpenfri verden. Det er gledelig at den viktigste grunnen til å oppdatere heftet er at verden har fått et forbud mot atomvåpen!

I juli 2017 vedtok 122 stater i FN en traktat som forbyr atomvåpen og alle aktiviteter knyttet til disse våpnene. Traktaten trengte 50 ratifikasjoner for å tre i kraft. Det skjedde på FN-dagen 24. oktober 2020. Fra 22. januar 2021 er FNs atomvåpenforbud internasjonal lov. Det er en enorm seier!

Atomvåpenforbudet viser at det store flertallet av verdens stater er enige om at det er uakseptabelt og illegitimt å inneha, bruke eller true med å bruke atomvåpen - et masseødeleggelsesvåpen som har katastrofale humanitære konsekvenser.

Atomvåpenforbudet vil ikke avskaffe atomvåpen over natten, men traktaten er et viktig juridisk instrument som bidrar til å stigmatisere disse våpnene. Atomvåpenforbudet styrker normen mot atomvåpen, og vil legge press på atomvåpenstatene til å forhandle om nedrustning.

Nedrustningspresset øker jo flere stater som slutter seg til forbudet. Det vil ha særlig stor betydning om atomvåpenstatenes allierte, som Norge, støtter forbudet.

Oppmerksomhet rettet mot de humanitære konsekvensene av atomvåpen bidro til å få på plass forbudstraktaten i FN. Leger har vært sentrale i dette arbeidet. Helt siden 1950-tallet har leger i mange land formidlet kunnskap om de medisinske og humanitære konsekvensene av atomvåpen, og advart om farene ved bruk av atomvåpen. Den internasjonale legeforening mot atomkrig (IPPNW) fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om de humanitære virkningene av atomkrig.

Faren for bruk av atomvåpen har aldri vært høyere enn den er i dag. Siden 1947 har forskere tilknyttet Bulletin of the Atomic Scientists stilt «dommedagsklokken». Klokken er et symbolsk bilde på hvor nær verden er en utslettelse på grunn av menneskeskapt teknologi. Midnatt representerer vår utslettelse. I januar 2020 ble klokken stilt til 100 sekunder på midnatt.  Dommedagsklokken har aldri tidligere stått så nær midnatt.

I dette heftet har vi samlet fakta om medisinske, humanitære og miljømessige konsekvenser av atomvåpen. Det er denne kunnskapen vi baserer vårt arbeid på i Norske leger mot atomvåpen. 

Det finnes kun én kur mot virkningene av atomvåpen – forbud og fullstendig avskaffelse.

Les publikasjonen her.